Spelregels

Voorwaarden
Een IDOLS*-project voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Heeft een penvoerder
 • Draagt bij aan de doelstellingen van het programma (vergroten arbeidsmarkt)
 • Heeft meer dan één stakeholder
 • Kan binnen de planning met een sluitende begroting worden gerealiseerd voor 1 juli 2020

Beoordeling
Alle ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal aan de hand van onderstaande criteria om tot een ranking te komen. Niet alle criteria wegen even zwaar; bij elk criterium wordt tussen haakjes de weegfactor vermeld. Wanneer er geen weegfactor vermeld staat, is het criterium een harde eis.

Vraagstukken

 • Hebben meer dan een stakeholder (2x)
 • Zijn geschikt voor bedrijven uit de culturele en creatieve sector (2x)
 • Passen binnen een van de thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid (1x)

Probleemeigenaren

 • Zijn bereid tot een investering van tenminste €20.000,- (excl 21% btw)
 • Bestaan uit een alliantie van meerdere stakeholders (2x)
 • Zijn bereid tot een investering van managementuren (2x)

Consortia van opdrachtnemers

 • Bestaan uit tenminste drie onafhankelijke partijen (1x)
 • Waarvan tenminste één uit de creatieve en één culturele sector (2x)

Coaches

 • Hebben ervaring met opdrachtgever of –nemerschap (2x)
 • Hebben tenminste 15 jaar ervaring in de creatieve en/of culturele sector (2x)

Projecten

 • Kunnen op 2 september 2019 van start (2x)
 • Zijn niet groter dan €100.000 (Incl. 21% btw) (uren van coaches vallen hierbuiten)
 • Hebben een consortium van opdrachtnemers

Projectvoorstellen
Er kunnen inmiddels geen projectvoorstellen meer worden ingediend
Een IDOLS*-projectvoorstel bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Een uitgebreide probleemstelling, en het vertrekpunt;
 • Een motivatie om dit vraagstuk binnen IDOLS* aan te gaan;
 • Het missiethema;
  • een van deze vier: Veiligheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water en Voedsel en Energietransitie & Duurzaamheid of het thema ‘Wildcard’.
 • Wanneer er al een idee is: de beoogde richting van oplossing;
 • Een beschrijving van de verschillende betrokken partijen;
  • inclusief ieders rol in het project (probleemeigenaren, coach en consortium van opdrachtnemers)
  • en een keuze-motivatie voor gekozen partijen
 • (Een schets van) plan van aanpak, inclusief een tijdslijn;
 • Een sluitende begroting tot 100k inclusief btw.
  • exclusief de kosten van een coach. Coaches worden door IDOLS* betaald.

DOWNLOAD PDF CRITERIA

Overige spelregels
De directe of indirecte betrokkenheid van een en dezelfde organisatie bij een IDOLS*-project in dezelfde rol is gelimiteerd: probleemeigenaar maximaal 1 maal, creatieve en culturele bedrijven en organisaties als opdrachtnemer maximaal 2 maal en coaches maximaal 2 maal.

Uren die coaches in projecten steken, vallen buiten de projectbegroting die tot €100.000 (inc btw) groot is. Coaches die aan goedkeurde IDOLS*-projecten deelnemen mogen tot 14.400 exclusief btw factureren. Details hierover worden verspreid onder aangemelde partijen.

Alle betrokkenen stemmen in met openbare communicatie over vraagstukken, methodes van aanpak, werkwijzen, leerervaringen, vorderingen en uitkomsten.

IDOLS* staat open voor 10 projectvoorstellen waarvan twee projectvoorstellen op elk van de missiethema’s (Veiligheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water en Voedsel en Energietransitie & Duurzaamheid) en twee projecten daarbuiten (wildcards).

Toetsingscommissie
De toetsingscommissie is samengesteld uit Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, Jann de Waal, wnmd Boegbeeld Creatieve Industrie en Titia Haaxma, directeur Cultuur+Ondernemen

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.