logo

Tijdlijn:

13 juni
Lancering van het programma IDOLS*
Lancering van de website www.projectidols.nl
Opening aanmeldformulieren voor probleemeigenaren, opdrachtnemersconsortia en coaches

 


 

1 augustus
Sluit aanmeldformulieren voor probleemeigenaren en coaches
Selectie van nieuw ingediende vraagstukken van probleemeigenaren, die dan online worden gezet
Probleemeigenaren met vraagstukken die voldoen aan de criteria, kiezen coaches uit aan de hand van de lijst van geïnteresseerde coaches, met behulp van de ranking.

 


 

15 augustus
Sluiting aanmelding opdrachtnemersconsortia
Probleemeigenaren krijgen inzage in voorstellen opdrachtnemersconsortia, om een consortium te kiezen waar zij daadwerkelijk mee aan de slag willen

 


 

13 september
Eerste "Coach the Coaches" training in samenwerking met Nyenrode Business University. Tevens de locatie van deze eerste van in tptaal twee bijeenkomsten.

 


 

2 september
Formele start projecten

 


 

Najaar 2019
Eerste tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Voorjaar 2020
Tweede tussentijdse bijeenkomst deelnemende partijen

 


 

Juni 2020
Eindpresentatie IDOLS*

 


 

Het proces wordt overzien door:
Jann de Waal (Boegbeeld topsector Creatieve Industrie),
Titia Haaxma (Cultuur+Ondernemen) en
Jan Brands (Cultuurconnectie).

IDOLS* behoudt zich het recht voor om, indien nodig, criteria en processtappen aan te passen.

IDOLS* | Grip op revalidatie
15961
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15961,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Grip op revalidatie

Grip op je eigen revalidatie en op je gezondheid, je dagelijks handelen en actief meedoen in de maatschappij daarna.

 

Probleemeigenaar

Rehab Academy

 

Vraagstuk

Teveel mensen met een beperking lopen na verloop van tijd vast of komen in een negatieve spiraal terecht. Ze hebben tijdens hun revalidatie onvoldoende geleerd om hun plek in de maatschappij opnieuw te leren innemen met hun beperking of te blijven innemen ondanks hun beperking. Het gevolg is secundaire zorgconsumptie t.g.v. bijvoorbeeld onnodig overgewicht, eenzaamheid, overbelasting mantelzorgers, etc. Maar ook de afhankelijkheid van de gemeente, t.g.v. financiële problemen, ineffectieve voorzieningen en huisaanpassingen, is vaak groter dan nodig. De (soms schrijnende) verhalen van mensen met een fysieke beperking en hun naasten spreken hierin voor zich. Mensen voelen zich niet gehoord en weten zelf de weg niet naar de juiste/ effectieve ondersteuning.

 

We ervaren een sterke behoefte aan een transitie van systeemgerichte, naar mensgerichte revalidatie waardoor mensen met een fysieke beperking zelf actief kunnen sturen op hun gezondheid en op meedoen in de maatschappij, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.
 Actief door mensen en hun naasten uit te nodigen tot eigen initiatief
 Sturen door mensen en hun naasten zelf beïnvloedingsmogelijkheden te laten hebben
 Gezondheid in de zin van optimaal functioneren
 Meedoen door de eigen mogelijkheden optimaal te kunnen inzetten.

 

We denken daarbij aan een instrument dat mensen met een beperking en hun naasten helpt om meer grip te krijgen op hun gezondheid en mate van meedoen. Een instrument dat mensen met een fysieke beperking zelf mogelijkheden geeft om hun zorg- en ondersteuningsvragen en hun mate van meedoen in de maatschappij actief te kunnen beïnvloeden.

 

Er is behoefte aan een tool dat de mens met een fysieke beperking en zijn naasten, en niet de professional of het systeem, toerust. De maatschappij met zijn (zorg)systemen krijgt dan mogelijkheden om te volgen en aan te sluiten. De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en alle andere bestaande ondersteuningsvoorzieningen verbeteren doordat mensen om wie het gaat beter kunnen beschrijven wat ze nodig hebben om hun kwaliteit van leven te vergroten.

 

Deze transformatie wordt ook onderkend als missie in de brief (Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid) van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 26 april 2019. Pag 52 (maat en integraal).
“Steeds meer is er het besef dat preventie met name effectief is als deze zowel op maat is gesneden als bestaat uit een integraal aanbod van bovenstaande elementen (bijvoorbeeld gezin, school, wijk, werk). Dit vraagt extra aandacht voor implementatie en ontwikkelen van nieuwe methoden voor benutten van (big) data en ontwikkelen van instrumentarium voor het evalueren van deze complexe interventies.”

 

Binnen dit project willen we inzetten op adaptieve zorg en ondersteuning waarbij het eigenaarschap van het proces bij de persoon met de fysieke beperking en zijn naasten ligt. De opbrengst van dit project zal dus zowel in de oude en huidige zorg als in de toekomstige zorg en ondersteuning een positieve rol moeten spelen om deze ambitie voor elkaar te krijgen.

 

Naast een digitaal instrument, is er behoefte aan persoonlijke interactie. Fysieke plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen leren en elkaar kunnen inspireren. Voor sommige mensen is juist dit een manier om ervaringen uit te wisselen en te leren om meer mee te doen.

 

We weten vanuit onze lopende samenwerking binnen het consortium (de stakeholders) dat elk deel van Nederland (Noord, Midden en Zuid, waar wij onze centra hebben) een andere cultuur kent, die om een andere regionale insteek vraagt. Ook willen we andere culturele verschillen, zoals defensie-civiel, stedelijk-platteland recht doen binnen dit project. We vinden het daarom waardevol om deze context te onderkennen en te onderzoeken hoe we deze culturele verschillen kunnen meenemen in het te ontwikkelen instrument.

 

Achtergrond

De huidige georganiseerde revalidatie maakt dat mensen hospitaliseren en zich afhankelijk gaan gedragen van het systeem met zijn protocollen en organisatorische processen. Professionals bepalen hoe een revalidatietraject verloopt. Het effect is dat mensen met een blijvende fysieke beperking (doelgroep Medisch Specialistisch revalidatie) op alle fronten minder mee doen in de maatschappij dan nodig is op basis van hun verworven beperking.

 

Om mee te blijven doen in de maatschappij is het nodig dat mensen juist leren om zelf de weg te leren kennen binnen het huidige zorg- en ondersteuningslandschap. Hiervoor is het belangrijk dat ze hun eigen oplossingen leren vinden op basis van hun eigen vaardigheden en sociale en maatschappelijke context. Mensen met een verworven beperking zijn niet ziek. Ze mogen opnieuw leren meedoen met een anders functionerend lijf.

 

Tijdens de revalidatie en in het huidige zorgproces ligt de aandacht (vaak) sterk op wat allemaal niet meer kan, in plaats op wat er juist allemaal wel kan. Om mee te blijven doen in de maatschappij is het zeer belangrijk dat mensen samen met hun naasten een (nieuw) perspectief krijgen op wat er allemaal nog wel kan. Dit vraagt om maatwerk.

 

Het consortium van deze aanvraag werkt al langere tijd actief samen aan een transformatie naar een mens georiënteerde insteek van de revalidatie, een transformatie van een klinische/centrum georiënteerde aanpak naar een thuis/nabij de mens met zijn beperking georiënteerde aanpak.
We zien de meerwaarde in van een creatief en innovatief proces om tot een oplossing te komen die deze transformatie ondersteunt. Een oplossing die ontwikkeld en getest is met alle verschillende stakeholders en vooral de doelgroep zelf om zeker te zijn dat er draagvlak bestaat vanuit verschillende domeinen en disciplines.

 

Er is een instrument nodig dat mensen met een fysieke beperking uitnodigt om zelf hun functioneren in kaart te kunnen brengen, waardoor ze zich als probleemeigenaar kunnen gaan gedragen. Een instrument dat leidt tot eigenaarschap, initiatief, bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee iemand de rest van zijn leven zijn kwaliteit van leven kan beïnvloeden.

 

In 2013 is Rehab Academy gestart om met concrete acties dit vraagstuk aan te pakken. Hiervoor hebben zij een aantal projecten opgezet en materialen ontwikkeld. Zij verzorgen trainingen op maat voor mensen met een fysieke beperking en professionals uit zorginstellingen. Daarnaast werken ze samen met en in opdracht van zorginstellingen gemeenten en het ministerie van Defensie, waaronder de consortium-partners. Zij hebben een boek geschreven dat op verschillende onderwijsinstellingen ingezet wordt als lesmateriaal. Ook heeft Rehab Academy een model en spel ontwikkeld om mensen met een beperking en hun naasten meer eigen regie te geven over hun functioneren.

 

Met name dit model zou het consortium als basis willen gebruiken voor het te ontwikkelen instrument. Kernbegrippen daarbij zijn optimaal meedoen, monitoring, uitnodigen tot initiatief en op maat.

 

Ook een concreet voorstel voor implementatie is zeer gewenst. We hebben als consortium partners actief de intentie uitgesproken om met de opbrengt van dit project verder te gaan en hiervoor financiële middelen te willen vrijmaken.

 

Op zoek naar…

 

De probleemeigenaar heeft al een redelijk beeld van partijen waarmee zij samen zouden willen werken. Maar, het staat consortia met een andere samenstelling vrij om ook te reageren! Het consortium dat de probleemeigenaar voor zich ziet bestaat uit partijen uit de volgende hoeken:

 

 Creatief/technisch bureau op het gebied van digitale toepassingen
 Ontwerpbureau met ervaring in de zorgsector (revalidatie)
 Creatief bureau met ervaring in co-creatie, design thinking, human-centered design
 Culturele organisatie/persoon die serie bijeenkomsten organiseert rondom dit thema en hierbij kustenaars en ontwerpers benadert om een prikkelende bijdrage te leveren. We denken aan een programmamaker, die met zijn persoonlijke insteek en netwerk (mogelijk met kennis en ervaring binnen de zorgsector) deze bijeenkomsten kan vormgeven en voorzitten.

Categorie
Gezondheid & Zorg